top of page

GPS Tech Pro

โปรแกรมอัจฉริยะ  สำหรับงานเฉพาะด้าน

โปรแกรมอัจฉริยะ  ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะด้าน  ซึ่งทำงานร่วมกันทั้ง Web Application และ Mobile Application ทำให้สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ และการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Logistics

Logistics

แอปพลิเคชั่นสำหรับการจัดส่งสินค้า

เพื่อการจัดการ การจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

Delivery icon.png
Delivery icon.png

แอปพลิเคชั่นสำหรับการจัดส่งสินค้า

Maintenance

Maintenance

แอปพลิเคชั่นสำหรับการซ่อมบำรุง

เพื่อการจัดการ วางแผน และควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ  

Maintenance icon.png
Maintenance icon.png

แอปพลิเคชั่นสำหรับการซ่อมบำรุง

Wialon

Wialon

สำหรับการติดตาม Fleet ทรัพย์สิน และบุคคล

โซลูชั่นอัจฉริยะ ที่สามารถใช้กับอุปกรณ์จีพีเอสทุกรุ่น

พร้อมทั้งคุณสมบัติในการใช้งานที่หลากหลายครอบครุมความต้องการในการใช้งาน

Wialon icon.png
Wialon icon.png

แพลตฟอร์มสำหรับการติดตาม GPS และ IoT

Nimbus

Nimbus

แอปพลิเคชั่นสำหรับรถประจำทาง

เพื่อการควบคุมและจัดการรถโดยสารประจำทาง อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

Nimbus icon.png
Nimbus icon.png

แอปพลิเคชั่นสำหรับรถโดยสารประจำทาง

Wiatag

Wiatag

เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็น GPS ติดตามตัว

เพื่อการควบคุม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการใช้งานที่หลากหลาย

Wiatag icon.png
Wiatag icon.png

แอปพลิเคชั่นสำหรับการติดตามบุคคล

Fuel Control

Fuel Control

แอปพลิเคชั่นสำหรับควบคุมการใช้น้ำมัน

สามารถจัดการ และวิเคราะห์ อัตราการสิ้นเปลืองการใช้น้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ

Fuel Control icon.png
Fuel Control icon.png

แอปพลิเคชั่นสำหรับควมคุมการใช้น้ำมัน

Eco Driving

Eco Driving

แอปพลิเคชั่นสำหรับคุณภาพการขับขี่

เพื่อตรวจสอบและการจัดการ การขับขี่อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

Eco Driving icon.png
Eco Driving icon.png

แอปพลิเคชั่นสำหรับการตรวจสอบคุณภาพการขับขี่

Driver Activity Control

Driver Activity Control

แอปพลิเคชั่นสำหรับความคุมการขับขี่

เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการทำงานของคนขับรถ

Driver Activity icon.png
Driver Activity icon.png

แอปพลิเคชั่นสำหรับรวบรวมข้อมูลคนขับและข้อมูลจาก Tachograph

bottom of page